Rekrutacja

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO

Zgodnie a art. 13. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję że:

  1. Administratorem podanych przez Pana/Panią danych osobowych jest spółka Edu Dydaktyka Sp. z o.o.

  2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji do przedszkola, zawarcia i wykonania umowy na korzystania z usług przedszkola, naliczania opłat, oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń z tytułu niewywiązywania się z umowy

  3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem skutecznego zawarcia Umowy. Konsekwencją nie podania danych osobowych, lub podania danych niezgodnych z prawdą może być skreślenie dziecka z listy zakwalifikowanych do przedszkola Akademos.

  4. Dane osobowe przechowywane będą przez administratora w okresie obowiązywania Umowy, aż do jej rozwiązania, bez zaległości finansowych, bądź innych wynikających z treści umowy.

  5. Rodzic/opiekun prawny posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  6. Kontakt z administratorem w sprawach ochrony i przetwarzania danych osobowych: adres e-mail: monika@bgrdeweloper.pl

  • Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku, wizerunku dziecka, wizerunku drugiego z rodziców/opiekunów prawnych oraz innych osób wskazanych w karcie naboru dziecka lub umowie.

  • Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przesyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji i dokumentów związanych z procedurą rekrutacji, zawarciem i wykonaniem umowy, w tym również związanych z egzekucją roszczeń lub rozliczeniem finansowym stron po rozwiązaniu umowy. Za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej mogą być w szczególności przesyłane informacje i dokumenty związane z następującymi bieżącymi sprawami: stanem zdrowia lub zachowaniem dziecka, nieobecnością dziecka w przedszkolu oraz naliczaniem lub uiszczeniem opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu, w tym m. in. korespondencja zawierająca faktury, przypomnienia o terminie zapłaty lub wezwania do zapłaty.

  • Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przesyłanie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej informacji i dokumentów handlowych, marketingowych lub promocyjnych.